Tag Archives: #Haikai Happenings #68 (1/5/19): first raven/crow (cry)(hatsugarasu) #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga